D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell , de 27 d’abril de 2016 (RGPD) , i normativa complementaria. L’Òliba l’informa que ha adoptat totes les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de les seves dades personals. Pot fer-nos arribar els seus dubtes enviant un correu electrònic a hola@loliba.org

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

 és el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

L’Òliba. Espai de creixement i descoberta

NIF G55301907

c/del Om, num.9 Sant Joan de Mollet 17463 (Girona)

Telèfon 686.37.50.75

Correu electrònic : hola@loliba.org

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, o del seu representant legal, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Quines dades personals tractem?

Les categories de dades que podem tractar són :

  • Dades de caràcter identificatiu.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades son limitades , atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb l’Òliba, si és el cas, està legitimat en la mesura que resulta necessari per a poder complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

A qui cedim les seves dades?

Le seves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Durant quant de temps guardarem les teves dades?

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que han estat sol·licitats, sempre que vostè no hagi revocat amb anterioritat el seu consentiment, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. L’informem que quan el seu ús no sigui necessari, però hi hagi obligació legal de conservar-les, les seves dades seran oportunament bloquejades.

Quins són els seus drets?

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió a través de les adreces postal i electrònica indicades. Així mateix, si es considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

  • Al nostre Delegat/da de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades anteriorment.
  • Davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.